PEDAGOGIE LAGERE SCHOOL

 1.  Leerplandoelen:

Onze school volgt in basis de leerplannen ZILL, omdat wij ons achter de principes en de waarden scharen.

 1. Cultuurbeschouwing: 

Onze school kiest ervoor om cultuurbeschouwing te geven en geen godsdienst.

Onze aandacht gaat naar de verschillende culturen die in Brussel aanwezig zijn.

Wij hebben eerbied voor elke godsdienst maar onderwijzen ze niet. Vanuit de school nemen we geen initiatief om godsdienstige rituelen (communies, Ramadam, lentefeest…) te organiseren. PISTACHE is hierin neutraal, vandaar dat de directie uitdrukkelijk vraagt dat ouders het principe, dat hun kinderen geen religieuze symbolen veruitwendigen binnen de schoolmuren, correct respecteren.

Sociale vaardigheden zijn een deel van onze cultuur zijn.  We geven deze dus extra aandacht door meer stil te staan bij differentiatie, hoe kleine conflicten oplossen, …..enz.

Klik hier voor onze visie en leerlijn cultuurbeschouwing.

 

 • Leergebied-gebonden eindtermen

De basisdoelstellingen vormen een minimumprogramma voor de lagere school.

De leerkracht heeft oog voor de individuele verschillen binnen een klasgroep en voor de continue ontwikkeling van elk kind.

De leerkracht doet beroep op allerlei informatie om elk kind beter te kennen: leerlingvolgsysteem, begeleidingsdossiers, observaties, permanente evaluaties, toetsen, …

Bij PISTACHE is de leerkracht een begeleider, een coach, die het kind helpt bij het verwerven van vaardigheden.

Er is steeds extra aandacht voor zwakkere alsook voor sterkere leerlingen!

 • Talen

Taalvaardigheid staat centraal. Leerlingen moeten gemotiveerd zijn om het Nederlands te begrijpen en moeten durven spreken en schrijven. Mondelinge taalvaardigheid versterken door te spreken en te luisteren naar elkaar.

Streven naar interculturele gerichtheid: respect en waardering van andere culturen en andere talen met nadruk op het Frans en de Franstalige cultuur.

Uitstappen naar de Nederlandstalige bibliotheek als de Franstalige bibliotheek zijn een onderdeel van dit leergebied.

Alsook een jaarlijks museumbezoek of deelname aan een voorstelling (dans, toneel, poppenkast, …) in één van beide talen hoort hier op zijn plaats.

Wij hebben twee leerkrachten Frans, ‘native speakers’, zij staan in voor alle Franse activiteiten en lessen in PISTACHE.

Binnen de lesuren wordt initiatie en sensibilisering Frans gegeven.

 • Wereldoriëntatie (WO)

De vijf domeinen die aan bod komen zijn: Mens en maatschappij, natuur, techniek, tijd en ruimte.

Natuur blijft een belangrijk domein: in een drukke stad als Brussel vinden wij het belangrijk stil te staan bij de natuur. De groene long van Brussel, het Josaphat-park, is de uitgelezen de plaats om op tijd en stond midden in de natuur te staan.

Niet alleen de wetenschap van de natuur moet de kinderen boeien. Ook het begrip ‘duurzaamheid’ en ‘goed omgaan met onze planeet’ horen daarbij.

Bij dit domein hoort zelf-ontdekking en zelf zoeken tot de kern.

 • Wiskunde

De actieve betrokkenheid van de leerlingen is essentieel, dus vertrekken we graag van reële probleemsituaties.

In dit onderwijsproces gaat het hem om het leren redeneren, onderzoeken en oplossen van problemen.

 • Muzische vorming (Muvo)

In de kleuterschool wordt er veel gewerkt rond muziek, zingen, bewegen, ritme, kleuren, vormen.

Dit willen we zo houden in de lagere school. Het kind dat lachend, zingend en dansend zijn wereld exploreert en deze wereld tekent en schildert.

Vijf domeinen horen hier thuis: Beeld, muziek, drama, beweging en media.

Deze activiteiten worden gegeven in aparte ruimtes zoals het atelier,  onze snoezelbib, …

 1. Leergebied-overschrijdende eindtermen en andere vaardigheden 
 • Gebruik van ICT

Met het beperkt aantal computers waarover wij beschikken, geven we de kinderen de maximale mogelijkheid om een taak op te lossen op pc of om opzoekwerk te doen. Kinderen zullen in de toekomst hun eigen tablet  naar school mogen meebrengen.

 • Milieubewuste school

De rode draad ‘recyclage’ van 2014-2015 nemen we mee om milieubewuste kinderen te maken. Daarom gebruiken we zoveel mogelijk gerecycleerd materiaal om te knutselen, drinken we in bekers en leren we de kinderen sorteren van huisvuil.

 • Gezonde school

De gezonde fruit-, soep- en watermomenten zijn reeds routine geworden. Drijfveer is de kinderen een zo gevarieerd mogelijke voeding te geven zodat ze voldoende vitaminen krijgen. Dit is goed voor de hersenactiviteit.

Vanaf de derde kleuterklas wordt de dag begonnen met 10 lopen in het park.

 1. Zorg

Onze school is een afspiegeling van de maatschappij. De diversiteit is zo groot als die van onze Hoofdstad Brussel. Kinderen met uiteenlopende aanleg en talenten, met diverse culturele achtergronden, uit verschillende gezinssituaties elk met hun talenten, mogelijkheden, beperkingen en opvoedingsprincipes, kinderen die andere of meer zorgen hebben…

De rode draad ‘ieder kind zijn talenten’ van 2015-2016 nemen we ook mee naar volgende schooljaren.

Ondersteuning voor alle ontwikkelingsgebieden gebeurt systematisch, door verschillende actoren: de klastitularis, de taalleerkrachten, zorgleerkrachten, zorgcoördinator, directie , het CLB, de ouders en in sommige gevallen ook externen.

De rode draad is de samenwerking met de ouders, aangezien de ouders de eerste verantwoordelijken zijn voor de opvoeding van hun kind(eren). Hierdoor is de samenwerking met de ouders van essentieel belang.